ПРОЕКТ
CB006.1.31.070 “Иновативни инициативи за сътрудничество в пограничния регион” e съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014TC16I5CB006

ВОДЕЩ ПАРТНЬОР:

Българска академия на науките – БАН

Колектив:
проф. д.ик.н. Росица Чобанова – ръководител
гл.ас.д-р Даниела Георгиева – асистент
магистър Росица Деянова – счетоводител

ПРОЕКТЕН ПАРТНЬОР:

Македонска академия на науките и изкуствата – МАНУ

Колектив:
акад. Люпчо Коцарев – ръководител
магистър Виктор Стойковски – асистент
магистър Анна Соколовска – координатор

ЦЕЛ:
Подобряване на конкурентоспособността на регионалния бизнес в Благоевградска и Кюстендилска области в България и Югоизточния, Източния и Североизточния региони на Македония чрез подобряване условията за осъществяване на съвместни иновативни инициативи за сътрудничество.

РЕЗУЛТАТИ:
От работата по проекта са подобрени условията за иновативно конкурентно развитие на регионалния бизнес чрез мобилизиране на регионални и международни информационни и комуникационни ресурси, както и капацитета на образователната система чрез:
  • Създаден и тестван съвместен българо-македонски виртуален офис за консултации на предприятия от горската и базирана на горите индустрии за иновативни сътрудничества по верига на доставките, в иновативни мрежи и др. – VOFIS;
  • Създадена и тествана съвместна българо-македонска виртуална образователна платформа със свободен достъп – ВОП;
  • Публикувани резултати от проведени наблюдения и анализи на събрани в рамките на проекта собствени бази от първични данни в книга за горския сектор на България и Македония.
ПРОДУКТИ:
ВНЕДРЯВАНЕ:
Обучение на работещи в сектора лица и всички заинтересовани от развитието на дърводобива и базираните на него индустрии как да ползват офиса и платформата, и как да подобрят конкурентоспособността на бизнеса си. Предоставяне на методически ръководства за работа с офиса и платформата.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:
  • Участие с доклади на регионални и международни конференции и публикации с резултати от проекта:


  1. Chobanova, R., Popova, R., Improving Forestry Sector Management in the Region of Blagoevgrad and Kyustendil in Bulgaria, More Wood, Better Management, Increasing Effectiveness: Starting Points and Perspective, Czech University of Life Sciences Prague, 2017, ISBN: 978-80-213-2761-0, р. 122-127
  2. Chobanova, R., Georgieva, D., Women in Forestry Sector in Bulgaria, More Wood, Better Management, Increasing Effectiveness: Starting Points and Perspective, Czech University of Life Sciences Prague, 2017, ISBN: 978-80-213-2761-0, р. 114- 121
  3. Chobanova, R., D., Georgieva, Women in Forestry Sector in Bulgaria, No 1-2 (2017): Journal of Women's Entrepreneurship and Education, p. 101-113, ISSN 1821-1283 (print) - UDC 005.64:37:316.344.5; ISSN 2406-0674 (online) - Cobiss.SR-ID 157987852
БАЗА ДАННИ

База данни за иновативните инициативи за сътрудничество в сектора

Дефинирани изисквания за разработване на модел за оптимизиране на бизнес дейностите на МСП в горския сектор и по веригата за доставки и за разработване на съдържание на Виртуален офис и ВОП

Управленски и технически умения, от които персоналът на горските предприятия се нуждаят да притежават

Начален доклад относно първоначалните констатации

Окончателен доклад

Последно модифициране: Tuesday, 22 May 2018, 14:13