ПРОЕКТ:
Проектот CB006.1.31.070 “Иновативни иницијативи за соработка во прекуграничниот регион” e финансиран од Европската Унија преку INTERREG-IPA CBC CCI Број 2014TC16I5CB006

ВОДЕЧКИ ПАРТНЕР:

Бугарска академија на науките – БАН

Тим:
Проф. Д-р. Ск. Росица Чобанова – главен проект-менаџер
Асист. Д-р Даниела Георгиева – асистент
Магистер Росица Дејанова – сметководител

ПРОЕКТЕН ПАРТНЕР:

Македонска академија на науките и уметностите – МАНУ

Тим:
Акад. Љипчо Коцарв – проектен менаџер
Магистер Виктор Стојкоски – асистент
Магистер Ана Соколовска – координатор

ЦЕЛ:
Да се подобри конкурентноста на регионалните бизниси во регионите Благоевград и Ќустендил во Бугарија и во Југоисточниот, Источниот и Североисточниот регион на Македонија преку заеднички иницијативи за иновативна соработка.

РЕЗУЛТАТИ:
  • Воспоставена и тестирана заедничка бугарско-македонска виртуелна канцеларија за консултации со шумарството и шумските индустрии – VOFIS
  • Воспоставена и тестирана заедничка бугарско-македонска виртуелна платформа за е-учење со отворен пристап – ВОП
  • Објавени резултати од анкети и анализи на сопствени бази на податоци собрани во рамките на проектот во книга за шумарскиот сектор на Бугарија и Македонија.
ПРОИЗВОДИ:
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА:
Активности за обука на луѓето кои работат во овој сектор и сите засегнати страни, заинтересирани за развојот на индустриите за сеча и шуми, како да ја користат канцеларијата и платформата за е-учење и како да ја подобрат конкурентноста на секторот и регионот. Обезбедување на методички водичи за работа со канцеларијата и платформата за е-учење.

ДИСЕМИНАЦИЈА:
  • Извештаи на регионални и меѓународни конференции кои ги презентираат резултатите од проектот:


  1. Chobanova, R., Popova, R., Improving Forestry Sector Management in the Region of Blagoevgrad and Kyustendil in Bulgaria, More Wood, Better Management, Increasing Effectiveness: Starting Points and Perspective, Czech University of Life Sciences Prague, 2017, ISBN: 978-80-213-2761-0, р. 122-127
  2. Chobanova, R., Georgieva, D., Women in Forestry Sector in Bulgaria, More Wood, Better Management, Increasing Effectiveness: Starting Points and Perspective, Czech University of Life Sciences Prague, 2017, ISBN: 978-80-213-2761-0, р. 114- 121
  3. Chobanova, R., D., Georgieva, Women in Forestry Sector in Bulgaria, No 1-2 (2017): Journal of Women's Entrepreneurship and Education, p. 101-113, ISSN 1821-1283 (print) - UDC 005.64:37:316.344.5; ISSN 2406-0674 (online) - Cobiss.SR-ID 157987852
Последна промена: Tuesday, May 22 2018, 2:13 PM